Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

 
Direktionen 
i Det Dramatiske Selskab 
 
I henhold til Selskabets lover paragraf 4 så skal selskabet bestyres av en Direksjon som skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Direksjonen velger selv en formann. 

Medlemmene har en funksjonstid på 3 år, hvor rulleringen ordnes ved at ett medlem trer ut og erstattes hvert år


   I Direksjonen sitter pr idag 
   • Inger Johanne Mæsel
   • Beate Møller-Stray
   • Jan Erik Heggland
   De to suppleantene er
   • Johannes Riiser Echholt
   • Øistein Rosen

    - oppdatert etter Generalforsamlingen 5.februar  2024

Paragraf 4

Selskabet bestyres af en Direktion bestående af 3de Medlemmer der vælges af Generalforsamlingen. De vælger sig immellom en Formand.

Direktionsmedlemmernes Funktionstid er 3 Aar, 1 aftreder hvert Aar. Dog kan intet Direktionsmedlem fungere i et sammenhengende Tidsrom udover 3de Valgperioder.

Direktionen skal være bemyndighet til at besørge og udføre alt hvad den finder fornødent og hensigtsmessigt til Opnåelse af Selskabets Øiemed ....


epost-leser