Lover for Selskabet

Love for Det Dramatiske Selskab i Christianssand S.

 

Paragraf 1
Selskabets Øiemed er at vække og vedligeholde Interessen for den dramatiske Kunst særlig ved at give Theaterforestillinger.

Nye Medlemmer i Selskabet optages alene efter Inbydelse af Direktionen, som paa næste afholdende Generalforsamling har at meddele hvilke nye Medlemmer saaledes ere optagne i Selskabet.

Paragraf 2
Ethvert ordinært Medlem af Selskabet har at erlegge en aarlig Kontingent der bliver fastlagt af Generalforsamlingen. Saafremt denne Kontingent ikke er erlagt i tvende Aar ansees Vedkommende som uttraadt og kan ikke blive Medlem før det Skyldige er betalt.

Paragraf 3
Direktionen sammenkalder hvert Aar ved Brev til hvert enkelt Medlem senest inden October Maaneds Udgang, med aatte Dagers Frist , den ordinære Generalforsamling.
I denne

a. fremlegger Kassereren Regnskap med Bilage i revidert Stand

b. fremlægges Fortegnelse over Selskabets Inventarium og Medlemmer

c. refereres Aarsberetning og fremlægges Direktiones forhandlingsprotokol hvor ethvert Selskabets vedkommende Anliggende skal indføres

d. foretages de nødvendige Valg paa 1 Direktør, 2de Suppleanter, Kasserer og 2de Revisorer samt Arkivar.

e. foretages tillige Valg paa en Theaterchef , en Theaterassistent, som skal være Theaterchefen behjelpelig i dennes Arbeide, samt Valg blandt Medlemmene paa yderligerer 3de skikkede personer, med hvilke Direktionen og Theaterchef har at raadføre seg , med hensyn til hvilke forestillinger Selskabet skal give og Besætningen af Rollerne heri. Det anses ikke uforeneligt med Hvervet som Direktionsmedlem at lade sig vælge til Theaterchef.

f. foretages tillige Valg paa Husvert (inde) som har til Opgave at se til at Selskabets Rom i Theateret holdes rent, ryddig og i Orden

g. foretages tillige Valg paa Markedsansvarlig som primært skal skabe og dele Information om Selskabet, særlig i sosiale Nettverk. Markedsansvarlig maa ha nært Samarbeid med Direktion og Theaterchef. Direksjonen vil ha overordnet Ansvar for Indhold.

h. foretages hvert Aar Valg paa en Valgkomite bestående af 3de Medlemmer, efter Forslag fra Direktionen..
Alle Bestemmelser ansees afgjorte ved simpel Pluralitet . I Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgjørende. Direktionen foranstalter afholdt extraordinær Generalforsamling naar dertil matte gives Anledning.

Paragraf 4
Selskabet bestyres af en Direktion bestaaende af 3de Medlemmer der vælges af Generalforsamlingen. De vælger sig imellem en Formand.

Direktionen skal være bemyndiget til at besørge og udføre Alt hvad den finder fornødent og hensigtsmæssigt til Opnaaelse af Selskabets Øiemed – herunder foretage en forsvarlig Forvaltning af Selskabets Indtekter, Eiendeler og Rettigheter. Dog maa intet Salg af Selskabets Eiendeler og Rettigheter foretages uden med Generalforsamlingens Samtykke og da kun med 2/3 Pluralitet af samtlige Medlemmer. Forsaavidt utilstrækkeligt Fremmøde forhindrer Stemmegivning i Anledning Meddelelsen af saadant Samtykke, ansees det meddelt naar det vedtages med 2/3 Pluralitet af de mødende Medlemmer i en senere afholdende Generalforsamling.

Direktionsmedlemmernes Funktionstid er 3de Aar, 1 aftreder hvert Aar. Dog kan intet Direktionsmedlem fungere i et sammenhængende Tidsrum udover 3de Valgperioder.

Paragraf 5
Selskabets Grundkapital skriver sig fra Selskabets Rettigheter til Brug af Kristiansand Teater A/S i 8 Dage per Aar. Grundkapitalen akkumuleres ved at den hvert Aar tillegges en bunden afkastning, tilstrekkelig til at Grundkapitalen opprettholder sin Realverdi. Grundkapitalen kan ikke angribes.

Direktionen råder ikke over Grundkapitalen uden med Generalforsamlingens samtykke i Form av en Investeringsvejledning vedtatt av Generalforsamlingen med 2/3 Pluralitet af samtlige Medlemmer. Forsaavidt utilstrækkeligt Fremmøde forhindrer Stemmegivning i Anledning Meddelelsen af saadant Samtykke, ansees det meddelt naar det vedtages med 2/3 Pluralitet af de mødende Medlemmer i en senere afholdende Generalforsamling.

Afkastning av Kapitalen ud over den bundne Afkastningen er at anse som ordinær Driftskapital på Linje med Medlemskontingenter, Billettinntekter m.m. Driftskapitalen skal bruges til at fremme Selskabets Formaal og bestyres af Direktionen efter beste Skjønn.

Paragraf 6
Selskabets Opløsning kan besluttes af Generalforsamlingen paa den Maade som er fastatt i Pgr. 4., 2det Led. Generalforsamlingen opnævner et Likvidationsstyre som er bemyndiget til at overføre Selskabes Nettoformue til et nærliggende kulturelt Formaal til bedste for Christianssands Befolkning.

 

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.